I Romfördraget beaktade EU utbildningspolitiken, men beslöt lämna den utanför avtalet

I mitt blogginlägg för juni planerade jag att skriva om Europeiska Unionens utbildningspolitik, men den visade sig vara mera invecklad än jag hade förstått. Dessutom upptogs min tid bl.a. av vårt lilla växthus under den kyliga våren. Därför konstaterar jag bara att de internationella modellerna och idéerna i alla tider har påverkat de nationella uppfattningarna om hur utbildningen borde ordnas, men globaliseringen och internet har nu gjort att tankemönstren sprids snabbare än någonsin tidigare. Då grundskolereformen infördes i Finland i slutet av 1970-talet var de väsentliga värden som styrde välfärdssamhällets utbildningspolitik samhällelig, ekonomisk och social jämlikhet.  De svagaste eleverna måste stödas, medan de mest begåvade ansågs klara sig utan särskilda åtgärder i grundskolan.

Globaliseringen drivs däremot av en nyliberalistisk ideologi som bygger på individens rätt till fritt val framom statens beslutsrätt. Därför skall individen eller barnens föräldrar ha rätt att själv välja utbildning, skolform inklusive undervisningsmål och -innehåll. I praktiken medför detta emellertid socialt mera homogena skolor och därigenom en djupare utbildningsklyfta mellan rika och fattiga. Nyliberalismen mäter resultatet som input-output (investering – vinst) och strävar därför efter att göra all mänsklig verksamhet marknadsinriktad. Sitt eget marknadsvärde kan individen höja genom utbildning, därför anser nyliberalisterna att marknaden kommer att skapa en allmänt högre nivå på utbildningen.

Den här nyliberalistiska synen betonades 1957 i artikel 128 i Romfördraget (EU:S grundfördrag). Utbildningen anges här som en nationell angelägenhet (enligt subsidiaritetsprincipen) och samtidigt förbjöds EU rätten att ge direktiv om utbildningspolitiken (harmoniseringsprincipen). Undantaget var yrkesexamina som ansågs behöva utvecklas i sådan riktning att de skulle främja befolkningens rörlighet inom EU.

Jag hoppas att jag nästa månad skulle hinna skriva mera om det här ämnet och hur Finland uppnått EU:s utbildningsmål.

Martin Gripenberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s